การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันรับสมัคร
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผล
วันรายงานตัว
วันมอบตัว
1.นักเรียนพิเศษ English Program
20-24 กุมภาพันธ์ 2559
5 มีนาคม 2559
10 มีนาคม  2559
13 มีนาคม  2559
9 เมษายน 2559
2.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
20-24  มีนาคม  2559
26  มีนาคม  2559
2  เมษายน  2559
2 เมษายน  2559
9  เมษายน  2559
3.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
20-21  มีนาคม  2559
23 มีนาคม  2559
25 มีนาคม  2559
25 มีนาคม  2559
9 เมษายน 2559
4.นักเรียนทั่วไปและใช้คะแนน O-NET
20-24  มีนาคม  2559
26  มีนาคม  2559
2 เมษายน 2559
2 เมษายน 2559
9 เมษายน 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันรับสมัคร
วันสอบคัดเลือก
วันประกาศผล
วันรายงานตัว
วันมอบตัว
1.นักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)
15-19 กุมภาพันธ์ 2558
6 มีนาคม  2558
11 มีนาคม  2558
13 มีนาคม  2558
10 เมษายน 2558
2.นักเรียนทั่วไปและใช้คะแนน O-NET
20-24 มีนาคม  2558
27 มีนาคม  2558
3 เมษายน 2558
3 เมษายน 2557
10 เมษายน 2558
3.นักเรียนทั่วไปใช้ความสามารถพิเศษ